Missió

La Intercol·legial TTEE té com a finalitats reforçar la presència social dels col•legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col•lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents:

Crear espais de trobada

• Intercanvi d’informació. • Posada en comú d’experiències. • Potenciació de sinèrgies. • Impuls a projectes d’interès comú

Defensar la validesa del model actual de col•legis professionals

• Garantia de la Deontologia, les bones pràctiques, la salvaguarda de l’interès públic i la millor prestació de serveis als usuaris i consumidors. • Divulgació de la funció social dels col•legis professionals davant la societat i les administracions públiques. • Foment de la modernització dels col•legis com a centres de serveis als col•legiats, amb especial atenció a la formació continuada i al foment de l’excel•lència professional i de la internacionalització. • Representació i defensa dels professionals col•legiats.

Organitzar la col•laboració

• Estructura mínima i flexible. • Compromisos voluntaris. • Interacció sectorial i transversal. • Distribució d’àrees de responsabilitat