Normes de funcionament i organització

1.- Tindran dret a formar part de la Intercol·legial tots aquells col·legis professionals amb seu pròpia a les Terres de l’Ebre, o amb una delegació o sucursal amb àmbit territorial a les Terres de l’Ebre.

Aquells col·legis professionals que considerin que compleixen amb el que es disposa al punt anterior adreçaran una sol·licitud d’alta a la Intercol·legial, indicant la persona que representarà aquell col·legi a les reunions i activitats pròpies de la Intercol·legial. L’alta es produirà de forma automàtica, si el col·legi compleix amb el que es disposa al primer paràgraf.

2.- Cada col·legi serà representat a la Intercol·legial per un membre de la seva Junta de Govern, Consell Rector o, sigui quina sigui llur denominació, l’òrgan executiu del propi col·legi, o bé per una persona que, encara que no en sigui membre, hagi estat designada per aquell òrgan.

El representant del col·legi haurà de tenir vinculació professional amb el territori de les Terres de l’Ebre.

3.- Aquest representant serà qui tindrà vot en aquelles qüestions que, en el si de la Intercol·legial, es decideixin mitjançant votació.

El sentit del vot haurà de ser recavat pel representant del seu propi col·legi, a l’òrgan de govern del qual haurà de sotmetre les qüestions a debatre i votar, en el seu cas. 

Cada col·legi només disposarà d’un vot.

4.- Sense perjudici de l’existència d’un representant fix per cada col·legi, amb la funció, entre d’altres, indicada al punt anterior, a les reunions de la Intercol·legial podran assistir més membres de cadascun dels col·legis, amb veu però sense vot.

Nogensmenys, es recomana que no hi assisteixin més de tres membres per cada col·legi, a fi i efecte de no perjudicar l’agilitat de les reunions.

5.- La Intercol·legial es reunirà de forma ordinària un cop al mes, en concret el darrer dimarts de cada mes, per tractar les qüestions que siguin d’interès. 

Cada col·legi, mitjançant el seu representant, podrà aportar, durant el període entre una reunió i una altra, els punts que consideri d’interès tractar.

No obstant això, en el decurs de la reunió es podrà sotmetre a debat i tractar altres qüestions que siguin urgents, o bé que el seu debat i/o votació no tingui sentit demorar-la fins a la següent reunió.

6.- Les reunions es podran celebrar de forma presencial, telemàtica o bé hibrida, és a dir, amb membres reunits presencialment i d’altres de forma telemàtica. En tot cas, caldrà garantir que les persones connectades virtualment poden seguir el decurs de la reunió i poden participar-hi.

Caldrà també identificar les persones connectades de forma telemàtica, a fi d’evitar que puguin assistir a les reunions persones alienes a la Intercol·legial.

7.- De cada reunió s’aixecarà una acta, que contindrà els temes tractats i, si és el cas, les votacions efectuades. 

L’acta serà aprovada a la següent reunió.

8.- Les actes de les reunions, les dades de contacte dels col·legis, i tota la resta de documentació d’interès, estarà a disposició de tots els membres de la Intercol·legial. Cada representant disposarà de les claus d’accés per a poder consultar i modificar, si és el cas, els documents allí existents.

9.- Els representants de cadascun dels col·legis que formin part de la Intercol·legial posaran en comú i compartiran aquelles activitats organitzades o en què participin els seus respectius col·legis i que creguin que poden ser d’interès per a la resta de col·legis, a fi i efecte que els seus membres hi puguin assistir i/o participar.

10.- Es podran crear grups de treball temporals per organitzar determinades activitats amb major agilitat. Aquests grups de treball informaran del desenvolupament de les activitats encomanades a les reunions de la Intercol·legial. 

A més, també es podran crear grups permanents per branca o sector d’activitat, per tractar i organitzar activitats pròpies d’un determinat sector que incumbeixin diversos col·legis (per exemple, salut, social, jurídic, etc.).

11.- La Intercol·legial no persegueix cap ànim de lucre, ni disposa de patrimoni fundacional de cap tipus. Els col·legis que en formen part no han d’efectuar cap tipus d’aportació econòmica, ni inicial ni periòdica posterior, per formar-hi part.

En cas que en algun moment sigui necessari efectuar algun tipus d’aportació per a alguna activitat o projecte concret organitzat per la Intercol·legial, cada col·legi que en sigui membre hi contribuirà per igual, o bé de forma proporcional als recursos econòmics de cada col·legi, en funció del que es decideixi en aquell moment per la Intercol·legial.